1263041_523628241051178_1614947645_o

Privacypolicy

Logopediepraktijk Linquenda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Linquenda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopediepraktijk Linquenda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Logopediepraktijk Linquenda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; het voeren van een eventuele wachtlijst,
 • Communicatie met derden: verwijzers, zorgverleners, leerkrachten, zorgverzekeraars

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De getekende behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Linquenda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Via het aanmeldformulier worden enkel de gegevens gevraagd die nodig zijn voor een juiste inschatting van de problematiek en de leeftijd van de cliënt. Tevens zijn de gegevens gevraagd die nodig zijn voor het bereiken van u als cliënt. U dient de toestemming actief aan te vinken op het aanmeldformulier.

Via het formulier ‘Stel uw vraag’ worden enkel de gegevens gevraagd die nodig zijn om u als client te bereiken en een indicatie te hebben van uw vraag. U dient de toestemming actief aan te vinken op het formulier.

Gedurende de intake worden de persoonsgegevens genoteerd die nodig zijn voor o.a. het maken van een inschatting van de problematiek en het kunnen declareren en verantwoorden naar de zorgverzekeraar en het kunnen bereiken van u als cliënt. Dit zijn onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • ID-nummer
 • Zorgverzekering
 • Huisarts

Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Linquenda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de wettelijk voorgeschreven periode van 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers/ stagiaires worden door logopediepraktijk Linquenda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het sluiten van een huurovereenkomst
 • Het begeleiden van stagiaires

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een huurovereenkomst
 • Een stagiaircontract/ verwerkersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Logopediepraktijk Linquenda de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Evt. rekeningnummer
 • Evt. ID-nummer

De persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Linquenda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Looptijd (huur-)contract
 • Gedurende maximaal 7 jaar in de financiële administratie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het declareren bij zorgverzekeraars
 • Het aanleveren van gegevens bij Qualiview/ CTO-logo

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopediepraktijk Linquenda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Logopediepraktijk Linquenda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Logopediepraktijk Linquenda
Kalslagerring 21a
2151 TA Nieuw Vennep
info@logopediehaarlemmermeer.nl

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!